Vlastivědný časopis obyvatel horní Odry
Vydává Společnost přátel Poodří ve spolupráci se Základní organizací Českého svazu ochránců přírody v Odrách a Jeseníku nad Odrou, Správou chráněné krajinné oblasti Poodří a Svazkem obcí Region Poodří.

Obsah č. 3/2009


CHKO Poodří má nový plán péče

kolektiv Správy CHKO Poodří

Celé číslo 3/2009 je tématicky věnováno novému Plánu péče o chráněnou krajinnou oblast Poodří na období 2009-2018 a obsahuje zkrácenou podobu rozborové části a plné znění návrhové části.

Z úvodu vyjímáme:

Od 17. 6. 2009 platí nový plán péče chráněné krajinné oblasti Poodří. Platné znění je uloženo na Ministerstvu životního prostředí v Praze, v ústředním seznamu ochrany přírody při Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR v Praze, na Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR v Praze, na Správě CHKO Poodří, na dotčených obcích a Krajském úřadě Moravskoslezského kraje. Plán péče o CHKO je odborný a koncepční dokument ochrany přírody, který na základě údajů o dosavadním vývoji a současném stavu zvláště chráněného území navrhuje opatření na zachování nebo zlepšení stavu předmětu ochrany ve zvláště chráněném území. Plán péče slouží jako podklad pro jiné druhy plánovacích dokumentů a pro rozhodování orgánů ochrany přírody. Pro fyzické ani právnické osoby není závazný. Plán péče byl zpracován kolektivem autorů složeným z pracovníků Správy CHKO Poodří a ředitelství AOPK ČR.

Plán péče se skládá ze dvou částí. Rozbory shrnují dosavadní poznatky o CHKO Poodří. Návrhy určují strategii i návrhy konkrétních opatření k zachování předmětů ochrany. Pro přehled uvádíme níže stěžejní kapitolu návrhové části plánu péče.

V ochraně přírody bude pozornost zaměřena na následující okruhy:

  • zachování dynamického vodního režimu Odry podmiňujícího vznik specifických společenstev v nivě a jejich typickou sukcesi
  • zachování a ochrana vodního režimu pramenišť a mokřadů říčních teras
  • obnova přírodě blízkého vodního režimu ve vybraných částech oderské nivy
  • udržování a zvyšování biodiverzity území péčí o stávající přirozená a přírodě blízká společenstva vytvářením podmínek pro jejich obnovu nebo rozvoj
  • zachování, příp. vytváření vhodných životních podmínek pro vzácné a chráněné druhy rostlin a živočichů a jejich společenstva
  • udržování, příp. vytváření vhodných podmínek pro rozvoj ptačích populací
  • ochrana vyskytujících se přírodě blízkých lesních společenstev lužního i pahorkatinného charakteru
  • prosazování a podpora šetrného, přírodě blízkého obhospodařování rybníků, zemědělských ploch a lesů.

Příprava plánu péče trvala více než rok a během ní došlo k ochranářské "inventuře" přírodního dědictví chráněné krajinné oblasti. Stejně podrobně byla vyhodnocena a navržena opatření k zachování tohoto dědictví i potenciál pro jeho rozvíjení ve spolupráci s partnery v CHKO i jejím okolí. V ochraně krajiny bude pozornost soustředěna na zachování a ochranu typického krajinného rázu včetně tradičních urbanistických forem sídel a architektury jednotlivých staveb a na uchování volné krajiny jako specifické hodnoty. V partnerství se samosprávami a investory bude usilováno o nalezení vhodných urbanistických forem a prostorových řešení staveb, odpovídajícím požadavkům na účelný a úsporný provoz i hodnotné architektonické ztvárnění. Trvale bude věnována pozornost plnění mezinárodních závazků situovaných na území CHKO a dále ekologické výchově, osvětě a vzdělávání obyvatel i návštěvníků CHKO.


Zimní Odra u Proskovic (Foto Václav Osmančík).
Titulní strana čísla 3/2009